ASIAN CIVILISATIONS MUSEUM

„Trochu kultúry nemôže uškodiť.“ uzniesla sa rodinná rada. Drobček už má 6 rokov, skúsime ho vziať do múzea. A plán na príjemné nedeľné popoludnie bol vymyslený. Na začiatok bude dobré doplniť trochu cukru a kofeínu, napríklad v lobby hotelu Fullerton. Potom stačí prejsť cez Cavenagh Bridge, čo je najstarší most v Singapure (z roku 1868)  a sme pri ASIAN CIVILISATION MUSEUM.

“A little bit of the culture can´t hurt.” Desided the family council. Little One is six years old now, let´s try to take him to the museum. A plan for a pleasant Sunday afternoon was invented. For the beginning  will be good to refill a little sugar and caffeine, for example in the lobby ot the hotel Fullerton. Then just across Cavenagh Bridge which is the oldest bridge in Singapore (1868) and we are at the ASIAN CIVILISATION MUSEUM.

IMG_4870_1

IMG_4880_1

IMG_4892

IMG_4876_1

 

Múzeum je na brehu rieky v krásnej budove novopalladiánského štýlu, ktorú začali stavať v roku 1864 a dokončili ju v roku 1920. Výstavba prebiehala v štyroch fázach. Pôvodne tu mal sídliť súd, ale nakoniec budova slúžila ako kancelárie pre koloniálnu administratívu.

The museum is on the bank of the river in a beautiful building neo-palladian style that the construction began  in 1864 and it was completed  in 1920. The construction was carried out in four phases. Originally there should be the court, but finally the building served as the offices of the colonial administration.

IMG_1207_1

IMG_1103_1

IMG_4932_1

 

Od roku 2003 sídli v budove múzeum, ktoré sa ako jediné zameriava na ázijské kultúry. Zbierky sú geografický usporiadané na 4 časti – juhovýchodná Ázia, Čína, indický subkontinent a islamského sveta západnej Ázie. A teraz malá ochutnávka toho, čo je možné v múzeu vidieť:

Since 2003, is here located the museum, which are the only one with a focus on Asian cultures. The collections are geographically organized into 4 parts – Southeast Asia, China, the Indian subcontinent and West Asia Islamic world. And now a small taste of what you can see in the museum:

IMG_4924_1

 IMG_4930_1

IMG_4944_1

 

Krásny príklad je čínske „Dračie rúcho“ z vyšívaného hodvábu, ktorý nosil princ tretieho alebo štvrtého stupňa dynastie Qing (1796-1820). Výšivka znázorňuje drakov sediacich na oblakoch. Drak je znakom cisárskej autority. Iba cisár a členovia jeho najbližšej rodiny mohli nosiť na oblečení tento znak.

A beautiful example is the Chinese “dragon robe” from embroidered silk, worn by Prince third or fourth degree of the Qing Dynasty (1796-1820). It features dragons set on landscape of clouds. The dragon is a sign of imperial authority. Only the emperor and members of his close family to wear the clothes that character.

IMG_1163_1

IMG_1164_1

 

Javanskí zlatí umeleckí kováči vyrábali šperky a rôzne ozdoby. Na ukážkach ich práce z takzvaného indicko-javanského alebo klasického obdobia (9 – 14. storočie) je vidieť vplyv indických symbolov.

Javanese Gold Art blacksmiths produce various jewelry and ornaments. On the examples of their work from the so-called Indo-Javanese or classical period (9 – 14th century) is visible influence of Indian symbols.

IMG_1186_1

IMG_1190_1

IMG_1130_1

 

 

A späť domov po príjemnom popoludní.

And back home after a pleasant afternoon.

IMG_1208_1

IMG_4975_1

 

Vstup/Admission:

5,- S$ dospelý, voľný vstup pred deti 6 rokov a menej/5,- S$ adult, free admission for children aged 6 and bellow

 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

Pondelok 13.00 hod. – 19.00 hod. /Monday 1.00 pm to 7.00 pm

Utorok až Nedeľa 9.00 hod. – 19.00 hod./Tuesday to Sunday 9.00 am to 7.00 pm

Piatok 9.00 hod. – 21.00 hod./Friday 9.00 am to 9.00 pm

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – stanica Raffles Place /MRT – Raffles Place Station

 

♥♥♥