EAST COAST PARK – MARINE COVE PLAYGROUND

Gorgeous hot day as it was yesterday, just called to visit a coastline. It is one of a few places where in those days can chill or do some outdoor activity. Our Little One learned to ride a bike. Yay! I know that almost everyone can ride a bike, so  it is “not a big deal”. But actually it is a ” a big deal” because now all of us can bike and we can reach bigger area than on foot. Weekend trips to East Coast Park have become a regularity. (Find HERE what else you can do in the park). In fact, we have seen the whole park in its length of 15 km only now.

Nádherný horúci deň ako bol včera, priam volá po morskom pobreží. Je to jedna z mála miest, kde sa v takéto dni môžete schladiť alebo dokonca podnikať nejaké outdoorové activity. Náš drobček sa naučil jazdiť na bicykli. Jupi! Ja viem, že bicyklovať vie skoro každý, takže „not a big deal“. Ale vlastne to je „big deal“, lebo takto môžeme bicyklovať celá rodina a máme väčší dosah ako sme mali, keď sme chodili len pešo. Víkendové výlety do East Coast Parku sa stali pravidelnosťou. (Čo všetko sa dá robiť v parku si môžete prečítať TU). Vlastne až teraz sme videli celý park v jeho dĺžke 15 km.

flostenparadise-eastcoast31 flostenparadise-eastcoast29

One of our greatest discoveries was Marine Cove Playground. The beautiful, new and particularly large playground. I think that was opened in June this year. The playground has 3500 square meters. It is close to the shore so you can admire the sea views (for me definitely a big plus). The playground has two parts. One for children aged 5-12 years and one smaller area for children 2-5 years years old.  Our little expert tested very honestly all attractions and he rated them with the fun factor 10 (which is the highest appreciation).

Jeden z našich najväčších objavov bola Marine Cove Playground. Nádherné, nové a hlavne veľké ihrisko. Myslím, že bolo otvorené v júni tohto roku. Ihrisko má 3.500 m2. Je blízko pobrežia, takže sa môžete kochať výhľadom na more (pre mňa jednoznačne veľké plus). Ihrisko má dve časti. Jednu pre deti od 5-12 rokov a jednu menšiu časť pre deti od 2-5 rokov. Náš malý expert na zábavu veľmi poctivo testoval všetky atrakcie a vyhodnotil, že majú faktor zábavy je 10 (čo je najvyššie ocenenie).

flostenparadise-eastcoast21

flostenparadise-eastcoast23

The playground is in an open area outside the trees. Some parts have the covered roof. Through a hot sunny day, it is not enough. The slides as well as other metal parts are very hot. So here is our first tip:

Our tip: Before using the playground (particularly in the midday hours), first check out the temperature of the slides and other metal parts.

Ihrisko je na otvorenom priestranstve mimo stromov. Niektoré jeho časti sú zakryté strieškami. Cez horúci slnečný deň to nestačí. Šmýkačky ale aj iné kovové časti sú veľmi rozpálené. Takže tu mám prvý tip:

Náš tip: Pred použitím ihriska (zvlášť v poludňajších hodinách) najprv skontrolujte teplotu šmýkačiek a iných kovových častí pohmatom.

flostenparadise-eastcoast22

flostenparadise-eastcoast24

 

Although it might seem that 3500 square meters is really big area during the weekend in the early evening hours there is an incredible amount of people, especially children. I think the East Coast Park could have  two other such playgrounds. In this crowd and in this big area is quite difficult to keep an eye on your own child. Especially when your pink princess is lost in a sea of other pink princesses. Our second tip:

Our tip: Put on your child something in bold colors (such as this yellow t-shirt). I’ll be much easier for you to recognize your child.

 

I keď by sa mohlo zdať, že 3.500 m2 je naozaj veľká plocha, cez víkend v podvečerných hodinách je tam neuveriteľné množstvo ľudí a hlavne detí. Myslím, že by v East Coast Park mohli byť ešte ďalšie dve takéto ihriská. V takomto dave a pri tejto rozlohe je dosť náročné sledovať svoje vlastné dieťa. Zvlášť keď vaša ružová princezná sa stráca v mori iných ružových princezien. Náš druhý tip:

Náš tip: Oblečte dieťaťu niečo vo výraznej farbe (ako napríklad toto žlté tričko). Oveľa ľahšie ho budete môcť sledovať.

flostenparadise-eastcoast25

flostenparadise-eastcoast26

Marina Cove has several restaurants. You can sit inside in the air-conditioned section, or outside under a roof with a view of the sea and the playground. If you are excited about this information and you already see yourself sipping ice coffee or ice tea while peacefully observing your child playing on the playground, I might disappoint you. Even you can see the playground,  isn’t close enough to supervise your child. Anyway if you are hungry or thirsty, be sure there is something  for you. You can  choose from local or Western menu.

Marina Cove má niekoľko reštaurácií. Môžete sedieť vnútri v klimatizovanej časti alebo vonku pod strieškou s výhľadom na more a ihrisko. Keď Vás táto informácia nadchla a už sa vidíte ako sŕkate ľadovú kávu alebo ľadový čaj a pokojne pritom pozorujete svoje dieťa ako sa hrá na ihrisku, tak Vás sklamem. Síce na ihrisko vidíte, ale nie je to dosť blízko, aby ste mohli dozerať na svoje dieťa. Každopádne, pokiaľ Vás prepadne smäd, malý či veľký hlad, určite si tam niečo vyberiete z lokálnej alebo Western ponuky.

flostenparadise-eastcoast27

flostenparadise-eastcoast28

From the other part of the playground are showers and toilets. Children have their own toilets and showers. At one place  is all what can a family with young children need. Indeed “family friendly” place. One of our favorite playground.

Z druhej časti ihriska sú sprchy a toalety. Deti majú svoje vlastné toalety a sprchy. Na jednom mieste je všetko čo môže rodina s malými deťmi potrebovať. Skutočne „family friendly“ miesto. Jedno z našich najobľúbenejších detský ihrísk.

 

Finally, our last tip for yet childless people:

Our tip: Run for the hills  and find a quiet and peaceful area. We will  watch you with envy and with gleeful certainty that your turn is coming soon.))))

A na záver náš posledný tip pre dosiaľ bezdetných:

Náš tip: Utekajte odtiaľ čo najďalej a nájdite si nejaký tichý a pokojný kút. My Vás budeme sledovať so závisťou a zároveň so škodoradostnou istotou, že aj na Vás raz dôjde. o))))

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

Adresa/Address: East Coast Park Area C, 1000 East Coast Parkway, Singapore 449876.

If you are traveling by car, you get there by East Coast Park Service Road. Close to two parks – C2 and C3. I do not know during the week, but probably will not be easy to park there. On weekends, the parking lots are full.

Ak cestujete autom, dostanete sa tam po East Coast Park Service Road. Blízko sú dva parkoviská – C2 a C3. Neviem ako cez týždeň, ale asi nebude jednoduché tam zaparkovať. Cez víkendy sú parkoviská plné.

 

To travel by bus, use bus 401 from Bedok Interchange, which has a route along East Coast Park Service Road. The service is only on Saturdays, Sundays and public holidays and. There are new bus stops close Marina Cove recently made.

Ak chcete cestovať autobusom, použite autobus 401 z Bedok Interchange, ktorý má trasu pozdĺž East Coast Park Service Road. Ten premáva len v sobotu, nedeľu a a cez štátne sviatky. Nedávno urobili zastávky piamo u Marina Cove.

 

Travelling by bus doesn´t work for us, difficult (changes, time consuming), so the quickest way is to use taxi.

Cestovanie autobusom je pre nás, komplikované (prestupy, časová náročnosť), takže najrýchlejšia cesta je taxíkom.

♥♥♥

TravelThank you for linking so amazing TRAVEL INSPIRATIONs in the last link up party. I would like to featured to pictures/links:

 

The most clicked travel inspiration from the last link up party was Angsana Lang Co – Luxury family resort in Central Vietnam. Read this interesting review of Angsana Lang Co resort done by the travellers from the blog Hollidas, Hellidays and the Journeys in between. Maybe it helps you to decided where to stay in your next trip in Vietnam.

holidays-hellidays-and-the-journeys-in-between

 

My personal choice was the post about The best beaches on Koh Phangan written by Joanna from the blog THE BLOND TRAVELS.Read about the beautiful beaches in Thailand.

the-blond-travels

And now is time for the new link up party!

Every second Monday you can link up your new trip, adventure or any travel related post.You can also get inspired by other bloggers. Every week I will select my favourite  travel blog post and this post will be featured at the Pinterest board DARE TO DREAM.

To join this link up follow these easy steps:

  1. Please follow me on INSTAGRAMTWITTERFACEBOOK and PINTEREST. Thank you.
  2. Share some love and visit at least 2 other bloggers from the linkup party.
  3. Share a link to FLOSTEN PARADISE on your post.

Have a fun!

 

 


  • LydiaCLee

    What fun – and a nice breeze off the water maybe?

    • Exactly – nice breeze from the sea, nice view and very nice playground. We love it there.