GREEN CORRIDOR

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR2

Tip na tento výlet sme dostali od príjemného zhovorčivého taxikára. GREEN CORRIDOR je zaujímavé miesto či už sa chcete len prejsť alebo máte chuť objavovať históriu Singapuru. Green corridor je 26 km dlhý priechod cez ostrov. Vedie zo severu na juh. Kedysi tadiaľ viedla železnica, ktorá spájala Malajziu zo Singapurom.

Tip of this trip we received from the nice talkative taxi driver. GREEN CORRIDOR is the interesting place whether you just to do cross-country walking or you would like discover the history of Singapore. Green Corridor is 26 km long passage through the island. It leads from north to south. It was used for leading the railway that connected Malaysia to Singapore.

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR1

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR3

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR5

Prvé diskusie ohľadne postavenia železnice v Singapure sa objavili už v roku 1860. Samotná železnica bola postavená v rokoch 1900 až 1902 pod Britskou kolniálnou nadvládou. Ako sa zvyšoval ekonomický význam ostova, rástol aj dopyt po dovoze produktov z Malajzie. Priame spojenie do Johoru (Malajzia) bolo vybudované v roku 1920. Železnicu prevádzkovala Malajská vláda. Po osamostatnení Singapuru v roku 1965 sa dovoz tovaru začal sústreďovať na lodnú dopravu. Ako rástol význam Singapuru ako dôležitého prístavného mesta, dôležitosť železnice klesala. Nakoniec bola železničná doprava v roku 1990 zrušená a vybavenie bolo demontované a vrátené Malajzii.

The first discussions about the building the railway in Singapore have emerged in 1860. The actual railway was built between 1900-1902 under the British colonial rule. How the economic importance of the island was increasing, it was  increasing the  demand for import products from Malaysia. Direct connections to Johor (Malaysia) was built in 1920. The railway was operated under the Malaysian government. After the independence of Singapore in 1965, the importing of goods started to focus on shipping. As the Singapore’s importance as a major port city was increasing, the importance of the railway was decreasing. Finally, the rail transport in 1990 was ended and the hardware equipment was removed and returned to Malaysia.

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR8

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR7FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR9
Teraz Green corridor slúži na prechádzky naprieč ostrovom, pozorovanie prírody, bicyklovanie a podobne. Stále je možné cestou vidieť staré železničné mosty, označenia, zvyšné koľaje alebo opustené železničné stanice. Cestou sme videli nádherné vážky a aj opičiu rodinku, ktorá sa preháňala v korunách stromov.

The Green corridor is now used to cross-country walking, the nature observation, cycling and so on. It is still possible to see the old railway bridges, marks,  the remaining tracks and abandoned railway stations. Along the way we saw the magnificent dragonflies and the monkey family romping in the trees.

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR12

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR10

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR11

Toto miesto má veľký potenciál. Preto tunajšia vláda mapuje možnosti ďalšieho využitia – napríklad vybudovanie cyklistických trás. Mne by sa páčilo ak by sa staré staničné budovy (napríklad ako Bukit Thimah) renovovali a prestavali napríklad na kaviareň.

This place has the great potential. The local government is mapping the possible options for the further use – for example construction of the cycling paths. I would love if the old station building (such as Bukit Thimah) will be renovated and rebuilt for example to coffee.

FLOSTENPARADISE GREENCORRIDOR13

 

Vstup/Admission:

Voľný/Free

 

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

Vstupy nie sú označené. Je možné vstúpiť a vystúpiť z trate na rôznych miestach.My sme sa odviezli taxikom k RAIL MALL (380 Upper Bukit Timah Rd, 678040). Vstup je neďaleko. Ďalej sme pokračovali pešo až do bývalej stanice BUKIT TIMAH.

The entries are not marked. It is possible to enter and exit the track at various the places. We took the taxi to RAIL MALL (380 Upper Bukit Timah Rd, 678040). Entrance is nearby. Than we continued on foot to the former station BUKIT TIMAH.

♥♥♥