KRANJI WAR MEMORIAL

IMG_4749_1

Dejiny ľudstva sú dejinami vojen. Je ťažké uveriť do akých ďalekých kútov sveta zasiahol najväčší vojnový konflikt v dejinách. KRANJI WAR MEMORIAL leží neďaleko od miesta kde 9.2.1942 japonská armáda vstúpila do Singapuru a začal bol, ktorý skončil kapituláciou Singapuru 15.2.1942. Japonci tam zostali až do augusta 1945, keď sa vzdali spojeneckým silám.

The history of mankind is the history of wars. It’s hard to believe what faraway corner of the world was affected by the largest military conflict in history. Kranji War Memorial is located near of the place where 9.2.1942 Japanese army entered Singapore and started the battle, which ended with the surrender of Singapore 15.2.1942. The Japanese remained there until August 1945 when they surrendered to the Allied forces.

IMG_4831_1

IMG_4785_1

IMG_4784_1

IMG_4812_1

 

Toto miesto nie je len pamätník, ktorý pripomína jedno z najčernejších období histórie Singapuru. Je to vojenský cintorín, kde je pochovaných 4.465 ľudí z Austrálie, Kanady, Indie, Sri Lanky, Malajzie, Holandska, Nového Zélandu a Veľkej Británie. Na stenách pamätníku je 24.346 mien ďalších ľudí, ktorý padli počas II. svetovej vojny a ich telá sa nikdy nenašli.

This place is not just a memorial that reminds one of the blackest period in the history of Singapore. It is a military cemetery, where are buried 4,465 people from Australia, Canada, India, Sri Lanka, Malaysia, Netherlands, New Zealand and Great Britain. On the walls of the monument are the names of 24,346 other people who fell during World War II. and their bodies were never found.

IMG_4794_1 IMG_4788_1

IMG_4790

IMG_4807_1

 

Také tiché a pokojné miesto… Odchádzam smutná. Nie pre ľudí, ktorí tu odpočívajú – tí už svoj pokoj našli. Som smutná, lebo sa nič nezmenilo. Dejiny ľudstva sú dejinami vojen.

So quiet and peaceful place … I am leaving sad. Not for people who are burried here – they have found their peace. I am sad because nothing has changed. The history of mankind is the history of wars.

IMG_4808_1

IMG_4820_1

IMG_4817_1

 

Vstup/Admission:

Voľný/Free

 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

7.00 hod – 18.00 hod./ 7 am – 6 pm

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – stanica Kranji, výstup C, zahnúť do ľava a pokračovať pešo cca 300 metro po Woodlands Road/ MRT- Kranji station, exit C, turn left and walk 300m along Woodlands Road

 

♥♥♥