Palais Liechtenstein – GARDEN PALACE

Jedno novembrové popoludnie som mala vo Viedni čas len pre seba. November bol nezvyčajné teplý a slnečný. A celé popoludnie len ja a paláce LIECHTENSTIEN – GARDEN PALACE a CITY PALACE. Nádhera!

One  November afternoon in Vienna I had the time just for myrself. November was unusual warm and sunny. A whole afternoon just me and palaces tour Liechtenstein – GARDEN PALACE and CITY PALACE. Beautiful!

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE1

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE4

 

Chvíľu pred prehliadkou som sa stihla poprechádzať po parku pri GARDEN PALACE. Park je verejne prístupný a rozhodne stojí za to.

A while before a tour, I managed to walk through the park at the Garden Palace. The park is open for  public and definitely worth it.

IMG_3019

 

Prehliadka sa začala veľmi príjemne – pohárom sektu. Potom som sa snažila sústrediť. Celá prehliadka je v nemčine. Tento jazyk som nepoužívala 20 rokov, takže to bolo trošku náročné. Fotiť sa smie len v niektorých častiach paláca.

The tour started very pleasantly  – with a glass of sparkling wine. Then I tried to concentrate. The whole tour was in German. I did not use this language  for 20 years, so it was a bit difficult. Taking photoghrapes is allowed only in certain parts of the palace.

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE5

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE3

 

Stavbou GARDEN PALACE bol poverený knieža Johann Adam Andreas I von Liechtenstein, ktorý bol zodpovedný za také stavebné projekty ako je LICHTENSTEIN CITY PALACE a v Čehách zámky Valtice a Lednice. Hrubá stavba bolo dokončená v roku 1700. O vnútornu výzdobu sa postaral salzburský umelec Michael Rottmayr. V 19. storočí boli asi fresky už poničené a zakryli ich olejovými maľbami umelca Antónia Belluci orámovanými štukami. Potom sa na 200 rokov na pôvodne fresky zabudlo. Pôvodné fresky boli znovu nájdené a rekonšturované pri celkovej renovácií GARDEN PALACE v roku 2000.

Garden Palace building was commissioned by the prince Johann Adam Andreas I von Liechtenstein, who was also responsible for building projects such as LIECHTENSTEIN CITY PALACE in Vienna and castles Valtice and Lednice in Bohemia. The shell of the building was completed in 1700. The interior decoration was provided by the Salzburg artist Michael Rottmayr. In the 19th century frescoes  were probably already ruined and cover up by with stucco-framed oil paintings by Antonio Bellucci. Then the originally frescoes were for 200 years forgotten. The original frescoes have been found again and reconstructed by a complete renovation of the Garden Palace in 2000.

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE8

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE7

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE9

 

Rodina Lichtenstein po celé generácie podporovala a zbierala umenie. V paláci je teraz jedna z najväčších a najvýznamnejších súkromných umeleckých zbierok na svete. Obsahuje skvosty od takých umelcov ako sú Peter Paul Rubens, Rembrandt, Anthony van Dyck and Raffael. Sú tu bronzové sochy z 16. a 17. storočia, objekty pietra dura, nábytok, porcelán a tapisérie.

Lichtenstein family for generations supported and collected art. The palace is now one of the largest and most important private art collections in the world. It contains masterpieces by artists such as Peter Paul Rubens, Rembrandt, Anthony van Dyck and Raphael. There are bronze statues from the 16th and 17th century buildings pietra dura, furniture, porcelain and tapestries.

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE11

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE10 

Možno sa ešte zmienim o zlatom koči, ktorý je vystavený v prízemí (hala Salla Terrena). Kočiar má nesmiernu umeleckú a historickú hodnotu. Dal ho vyrobiť Jozef Václav I. von Liechtenstein v roku 1738. Použil ho pri svojom prvom vstupe do Paríža a Versailles ako vyslanec cisára Karla VI.

I would like mention the golden carriage, which is exposed on the ground floor (Salla Terrena). The carriage has a significant artistic and historical value. It was commissioned by Joseph Wenzel I. von Liechtenstein in 1738. He used it in its first entry into Paris and Versailles as ambassador of Emperor Charles VI.

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE6

FLOSTENPARADISE GARDENPALACE13

 

Vstup/Admission:

20,- EUR

Otváracie hodiny/Opening Hours:

15.00 hod – 16.00 hod. vybrané piatky3 pm – 4 pm special Fridays

 

Viac informácii/More info:

http://www.palaisliechtenstein.com