SINGAPORE – BOTANIC GARDEN

IMG_0437

V Singapure sú nádherné mestské parky. K najkrajším patrí Botanická záhrada. Je veľká 74 hektárov. Vznikla v roku 1859 a jej viktoriánsky duch je tam prítomný doteraz. Sú tu tisíce roznych druhov rastlín. Možete sa niečo dozvedieť o botanike z informačných tabuliek pri prechádzke. Ak chcete viac informácii – SBZ organizuje prednášky, moderované prechádzky a workshopy. Pre ľudí s hlbokým alebo vedeckým záujmom o botaniku je tu Knižnica botaniky a záhradnictva. Často tu vídíme celé triedy školákov i predškolákov. Neviem si predstaviť lepšie miesto pre výuku tohoto predmetu.

In Singapore are the magnificent city parks. The most beautiful is the Botanic Garden. It is 74 hectares big. It was founded in 1859 and its Victorian spirit is still present there. There are thousands of different species of plants. You can learn something about botany from info tables while walking. If you want more information – SBZ organizes lectures, workshops and moderated walks. For people with a deep or scientific interest in botany there is a library of botany and horticulture. Often we see here the whole classes of schoolchildren and preschoolers. I can´t imagine a better place to teach this subject.

IMG_0429

IMG_0476

IMG_0480

 

Súčasťou botanickej záhrady je kúsok dažďového pralesa, cez ktorý sa dá po chodníčku prejsť. Dažďový prales uprostred mesta je jedinečný. Na zemi sú len 2 takéto miesta – jeden v Singapúre a jeden v Rio de Janeiro.

Part of the botanic garden is a piece of rain forest through which you can pass through on the footpath. Rainforest in the middle of the city is unique. On the Earth are only two such sites – one in Singapore and one in Rio de Janeiro.

IMG_0454

IMG_0424

 

Zaujímavá je Evolution Garden, ktorá rozpráva príbeh o rostlinách, ktoré tu boli dávno predtým než prišli ľudia, o dávných časoch našej planéty, keď bola obývaná dinosaurami až po sučasnosť. Je to taká cesta časom.

Evolution Garden is interesting that tells the story of the plants that were here long before humans arrived on the planet, about the ancient times when it was inhabited by dinosaurs to the present. It’s such a journey through time.

 

IMG_0452

IMG_0443

 

Záhrada nie je to len turistické miesto. Ľudia tam chodia behať, na prechádzky, cvičiť tai-chi, na piknik, proste utiecť na chvíľu z mestského ruchu, čítať si knížku alebo len tak pozorovať oblaky. Je tu niekoľko kaviarni a reštaurácií. My máme radi Casa Verde, lebo okrem vynikajúcej domácej kuchyne ponúkajú aj talianskú kuchyňu.

The garden is not just a tourist place. People go there to run, to walk, to practice tai-chi, for a picnic, just to escape for a while from the urban bustle, read a book or just watch the clouds. There are several cafes and restaurants. We like Casa Verde, because in addition to the excellent local cuisine it offers Italian cuisine.

IMG_0418

IMG_0422

 

Botanická záhrada je miestom kultury. Je galériou pod holým nebom. Sú tu nádherné bronzové sochy, ktoré umocňujú viktoriánsku atmosféru, pre ktorú máme záhradu tak radi. Máme výbornú hru pre celú rodinu – hľadanie brozových soch. Sú schované v roznych zákutiach, nie je to také jednoduché. V Eco-Garden pri Eco-Lake možete vidieť moderné sochy. Palm Valley je obľúbeným miestom pre pikniky. Je je Symphony Lake, kde sa usporadúvajú občasné koncerty pod holým nebom.

The botanic garden is a place of culture. It is an open-air gallery. There are wonderful bronze sculptures that reminded the Victorian atmosphere for which we are so fond of the garden. We have a wonderful game for the whole family – looking for a bronze sculptures. They are hidden in various corners, it’s not so simple. In The Eco-Garden at Eco-Lake you can see modern sculptures. Palm Valley is a popular place for picnics. There is the Symphony Lake, where are organized the occasional open-air concerts.

IMG_0398

IMG_0401

 

Jedna časť záhrady je vyhradená deťom – Jacob Ballas Children´s Garden. Nie je to len obyčajné ihrisko, ale ako je už v Singapore zvykom, aj miesto, kde sa deti možu naučiť mnoho vecí. O tejto časti záhrady napíšeme viac v samostatnom článku.

One part of the garden is reserved for children – Jacob Ballas Children’s Garden. It is not just an ordinary playground, but as i tis a custom in Singapore, a place where children can learn many things. We will write more about this garden in a separate article.

IMG_0463

IMG_0494

 

Klenotom tejto záhrady je Nation Orchid Garden, ktorá je natoľko výnimočná, že si rozhodne zaslúži celý článok a nie len jeden odstavec. Takže o nej napíšeme viac v samostatnom článku.

The jewel of this garden is the Nation Orchid Garden, which is so exceptional, that definitely deserves the full article and not just one section. So we will write more about it in a separate article.

IMG_0471

IMG_0486

IMG_0489

 

Vstup/Admission:

Voľný/Free

 

Otváracie hodiny/Opening Hours:

5.00 – 24.00 hod / 5.00 am to 12 midnight

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – Botanic Garden Station

♥♥♥