SINGAPORE – FORT CANNING PARK – PART II.

IMG_2311

„Našiel som HO!!!!“ kričí Drobček a tentokrát je nadšenie nefalšované. Našli sme delo. Toto delo nebolo používané v boji. Malo skôr dekoratívnu úlohu. Strieľalo sa z neho 3x denne, aby hlásilo čas – 5.00, 13.00 a 21.00 hod. Tiež slúžilo ako výstražný systém pri požiaroch v meste. Tentokrát sa mi podarilo vzbudiť záujem o históriu.

“I found IT !!!!” shouts Little One and this time the enthusiasm is genuine. We found the cannon. The cannon was not used in combat. It had rather decorative role. It was fire from it 3 times a day to report time – 5 am, 1 pm and 9 pm. Also it served as a warning system in case of fires in the city. This time I am arousing the interest in history.

IMG_2345

 

„Mami, máme banán? Mám hlad.“ uprie na mňa Drobček hladné očká. Našťastie máme. Lavičky pri vykopávkach je ideálne miesto na malý olovrant. Vykopávky tu začali v roku 1984 a odhaľujú rôzne predmety ako mince, úlomky keramiky, ozdoby a iné predmety z čias dávno minulých. Malú ukážku predmetov si pozeráme na výstavke.

“Mom, do we have a banana? I’m hungry. ” Little One looking at me with hungry eyes. Fortunately, we have. Benches next excavations is the perfect place for a small snack. Excavations began here in 1984 and reveal various objects such as coins, fragments of pottery, ornaments and other objects from times past. We are taking a close look to the small exhibitions.

IMG_2362

IMG_2365

IMG_2367

IMG_2374

 

Fort Canning Hill mal v minulosti rôzné mená. Prvé bolo Bukit Larangan alebo Zakázaný pahorok. Miesto malo patriť malajským kráľom, služilo na bývanie a aj ako pohrebisko. I keď sa našli rôzne artefakty zo 14. storočia, archeológovia stále hľadajú dôkazy, že toto miesto skutočne slúžilo ako pohrebisko kráľov. Príkladom by mohol byť hrob jedného z malajských kráľov Iskandara Shaha. Historici si nie sú istý, či ide skutočne o jeho hrob. Čínske historické texty z obdobia Ming sa zmieňujú, že zomrel okolo roku 1420, ale nepíše sa tam kde. „Holubiiiiiiiiii…..“ vykríkne Drobček  a skúša ich chytiť.

Fort Canning Hill has different names in the history. First it was know as Bukit larangan or Forbidden Hill. This place should belonge to Malaysian kings, it served for inhabitation and as the burial ground. Although the articats from 14th century was found, archaeologists are still looking for evidence that this place actually served as a burial place of kings. An example would be the grave of one of the Malay kings Iskandar Shah. Historians are not sure whether it is actually his grave. Chinese historical texts from  Ming dynasty mentioned that died around 1420, but does not say where is he buried. “Pigeonssssssssss …..” Little One screams and tries to catch them.

IMG_2384
IMG_2388

 

Nádherná prechádzka…. „Ako sa Ti tu páčilo Drobček?“ snažím sa zistiť či toto edukačné popoludnie malo nejaký efekt. „Bolo to dobé, ale zajtra pôjdeme na ihrisko, dobre mami?“

Such a beautiful walk …. “Do you like it here Little One?” I am trying to find out whether the educational afternoon had some effect. “It was good, but tomorrow we will go to the playground, okay, Mom?”

IMG_2378

 

Vstup/Admission:

Voľný/Free

 

 

Ako sa tam dostať/Getting There:

MRT – stanica Dhoby Ghaut, prejsť ulicu Penang Road a použiť podchod vedľa Park Mall / MRT – Dhoby Ghatu Station, cross Penang Road, take the underpass next to Park Mall

 

♥♥♥