SINGAPORE – FORT CANNING PARK – Part I.

IMG_2277

 

Čo tak ukázať Drobčekovi trochu histórie… Trochu sa prejsť po čerstvom vzduchu a niečo sa dozvedieť. No jasne… FORT CANNING PARK. Stojíme pred mapou, študujeme trasu. „Mami, nie je tu ihrisko!“ zahlási Drobček. No zbohom…. Kedy sa naučil čítať mapy????? „Ale sú tu NAOZAJSTNÉ kanóny.“ zachraňujem situáciu.

What if we show Little One a little bit of history … Take a stroll around the fresh air and something to learn. Of course … FORT CANNING PARK. We are staying before the map, studying the route. “Mom, it is no playground there!” reports Little One. OMG …. when he learnt to read maps ????? “But there are some real cannons.” I am saving the situation.

IMG_2348

IMG_2298

 

História FORT CANNING PARK siaha až do 14 storočia. V parku sú dve trasy, ktoré nás zoznámia najdôležitejšími udalosťami a faktami, a to Chodník starovekej histórie a Chodník koloniálnej histórie. A trošku botaniky a umenia tiež neuškodí.

The history of FORT CANNING PARK dates back to the 14th century. In the park there are two trials where we can learn about the most important events and facts:  Ancient history trial and Colonial history trial. A bit of botany and art couln´t harm as well.

IMG_2302

IMG_2296

IMG_2295

 

Keď už som spomenula umenie – v parku je prvé súkromné múzeum v Singapure, ktoré sídli v budove Fort Canning Centre – PINACOTHEQUE DE PARIS. Tentokrát obdivujeme len jeho vonkajšiu architektúru. Ale spomeniem len pár mien, ktoré je možné v múzeu vidieť: Modigliani, Pollock, Picasso, Rembrandt, Monet… Nemôžem sa dočkať až to všetko uvidím na vlastné oči. Asi tam pôjdem sama, lebo pokiaľ tam nemajú šmýkačky alebo splash park, na Drobčeka tým dojem neurobím. I keď za pokus by to stálo.

Once I mentioned the art – in the park is the first private museum in Singapore, which is housed at the Fort Canning Centre – PINACOTHEQUE DE PARIS. This time we are admiring its external architecture. But I would like mention just a few names that can be seen in the museum: Modigliani, Pollock, Picasso, Rembrandt, Monet … I can not wait to see it all them by myself. Probably I´ll go there alone, because if there are not slides or splash park, I´ll be no able to impress Little One. Although it could be worth to attempt.

IMG_2281

IMG_2284

 

Pod múzeom umenia býval najstarší kresťanský cintorín. Používal sa v rokoch 1822 – 1865. Cintorín bol miestom odpočinku pre pozoruhodných pionierov singapurskej histórie. Dnes je to park. Zostali tam dve gotické brány, pomník Jamesa Brooka Napiera, náhrobné kamene (presťahované z cintorína Bukit Timah) a obvodové múry s náhrobnými kameňmi. „Mami, žiadne delo tu nie je.“ hlási sklamane Drobček. Hľadáme ďalej.

Under the art museum used to be the oldest Christian cemetery. He was used in the years 1822 – 1865. The cemetery was the resting place for notable pioneers of Singapore history. Today it is the park. It remains here two Gothic gates, memorial James Brook Napier, gravestones (relocated from the cemetery Bukit Timah) and perimeter walls with tombstones. “Mom, the cannon is not here. ” reports Little One dissapointedly. We are conginuing  to look for it.

IMG_2407

IMG_2398

IMG_2411

IMG_2395

 

Raffles House bol postavený v roku 1822 pri tretej návšteve Sira Stamforda Rafflesa – zakladateľa Singapuru. Dom, ktorý tam stojí teraz je jeho replikou. „Jéééééééééj, voda!“  Fontánka nám poskytne osvieženie i zábavu na pár minút.

Raffles House was built in 1822 during the third visit of Sir Stamford Raffles – Singapore’s founder. The house that stands there now is a replica. “Whoopeeeeeee,  water” The fountain giving us refreshment and fun for a few minutes.

IMG_2319

IMG_2341

IMG_2336

 

„To je maják, poďme sa na neho pozrieť bližšie.“ Konečne počujem v hlase aj nejaké nadšenie. Maják navádzal lode bezpečne z prístavu a do prístavu od roku 1903 do roku 1953. Vtedy bolo pobrežie oveľa bližšie ako je teraz. Tento je replikou pôvodného majáku.

“This is a lighthouse, let’s go closer to see him better.” Finally, I am hearing some enthusiasm in his voices. The lighthouse navigated ships safely into port and out  from 1903 to 1953. At that time the shore was much closer than it is now. This is a replica of the original lighthouse.

IMG_2329

IMG_2333

 

Koniec I. časti

End of the Part I.

 

♥♥♥